Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voordat u deze algemene voorwaarden leest, willen we graag delen met u dat Service en kwaliteit altijd op nummer één staan. We zullen u altijd graag helpen en zoeken naar een passende oplossing.

1. RECHT OP GRATIS RUILEN EN TERUGGAVE 

Alle in de JAN FER NIC online store bestelde artikelen kun je binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag na ontvangst, terugsturen. De artikelen mogen niet gedragen, gewassen of beschadigd zijn. Het artikel moet verpakt zijn in de originele verpakking met alle hangtags/kaartjes nog aan het artikel bevestigd. Als aan deze voorwaarden niet is voldaan behoudt JAN FER NIC zich het recht op schadeloosstelling. Wij adviseren u om het retourpakket voldoende te frankeren. Pakketen die niet voldoende gefrankeerd aankomen bij JAN FER NIC worden niet geaccepteerd.

2.PRIJZEN EN BETAALMOGELIJKHEDEN

Alle in de JAN FER NIC online store getoonde prijzen zijn inclusief de wettelijke bepaalde BTW.  De verschillende betalingsmogelijkheden staan aangegeven in de online winkel.

3.BESTELLINGEN WEIGEREN

Het staat JAN FER NIC vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij JAN FER NIC. Indien JAN FER NIC een online bestelling niet aanneemt, berichten wij dit onmiddellijk per email (voor zover wij hierover beschikken) aan u.

4.TRANSPORTSCHADE 

Indien geleverde artikelen duidelijke materiaalfouten vertonen, waartoe ook transportschades behoren, dan dien je dit direct door te geven aan de medewerker van de betreffende pakketbezorger die de artikelen levert en dien je de aanname te weigeren. Daarbij dien je gebreken onmiddellijk per email via boek@janfernic.nl te melden, zodat JAN FER NIC de hieruit voortvloeiende rechten kan uitoefenen bij de verzender of leverancier. Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor je wettelijke aansprakelijkheid.

5.EIGENDOMSVOORBEHOUD

De artikelen blijven eigendom van JAN FER NIC tot het volledige factuurbedrag door de koper is voldaan.

6.BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

JAN FER NIC vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarom verwerkt JAN FER NIC je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met je in verband gebracht kunnen worden. Dit zijn onder andere je naam, (e-mail)adres en bankrekening- of gironummer. Voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met JAN FER NIC sluit, is het noodzakelijk dat JAN FER NIC je persoonsgegevens verzamelt, tijdelijk opslaat en verwerkt. De persoonsgegevens worden onder andere verwerkt om de bestelling te kunnen verwerken en te kunnen leveren. Je stemt er mee in dat JAN FER NIC je persoonsgegevens in het kader van de bestelafwikkeling eventueel door kan geven aan derden.  JAN FER NIC verstrekt overigens op geen enkele wijze je persoonsgegevens aan derden, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

7.UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID VOOR EXTERNE LINKS

JAN FER NIC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van de website van derden, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de site van JAN FER NIC. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de site van JAN FER NIC. De aansprakelijkheid van JAN FER NIC en de door MUTSAERS ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met de bestelling en/of levering van de goederen is volledig uitgesloten, voor zover bij wet toegestaan.

8.AFBEELDINGEN 

Houd er alstublieft rekening mee dat door de instellingen van uw beeldscherm de kleur van afbeeldingen in onze online store licht kunnen afwijken van het origineel. Daarnaast is elk product in onze collectie handgemaakt en kunnen er kleine verschillen bestaan met de getoonde afbeeldingen.

9.BETALING

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.